MitunterzeichnerInnen

Bürgerforum „Lebenswertes Hirrlingen“

670 Mitunterzeichner(innen) Stand: 11. Februar 2022

Gründungsmitglieder

F. Bajcar, K. Barwig, Tobias Barwig, Gilbert Benke, Werner Benke, Leonie Biesinger, Fam. B. u. V. Beuter, Fam A. u. T. Eppler, Benjamin Heizmann, Andreas Kessler, Jürgen Kessler, Stefan Leins, Jürgen Noll, Johannes Pfemeter, Jürgen Schweinbenz, Fam. J. u. E. Straub, Markus Ulmer, Karlmichael Wiedemann

Bürgermeister Wild und der gesamte Gemeinderat

K. Casper, F. Lohmüller, R Sailer, Fam. I. u. C. Kaspar, Fam. F. u. M. Elsässer, S. Kaltenmark, D. Soroge, N. Jacobi, Fam. B. u. R. Nagy, T. Kurz, R. u. P. Keßler, N. Kramer, G. Rist, J. Bartel, A. Wagner, M. u. A. Haas, M. Haas, S. Wagner, W. Zug, T. Link, L. Link, R. Ulmer, Fam. Ruggaber-Daub, F. Weizsäcker, N. u. F. De Santis, M. De Santis, A. Bizenberger, Fam. A. u. U. Saile-Hecht, D. Wagner, U. Madeja, F. Zug, M. Raiser, P. u. M. Walter, C. u. S. Biesinger, Fam. J. u. S. Schäfer, S. u. F. Raiser, T. Deibler, C. Zug, S. Biesinger, B. Zug, C. Strobel, S. Zaiß, F. u. T. Maier, K. Liedtke, H. u. R. Saile , P. Stark, L. Deutschle, C. u. A. Elsässer, M. Elsässer, Fam. R. u. J. Hurm, B. Hurm, D. Noll, S. Vaz Serschön, J. Deibler, H. Fischer, D. Zug, P. Zug, J. u. S. Krauß, M. u. A. Gräßle, F. u. B. Straub, A. Frank, M. Boss, S. Boss, S. Boss, K. Boss, J. Boss, M. Boss, S. Deibler, B. u. H. Karwacki, K. Zug, B. u. H. Zug, S. Zoller, A. Kessler, J. Schäfer, M. Deibler, S. Wagner, D. Folz, G. Becskei, E. Beuter, F. u. J. Pfeiffer, U. Noll, S. Zug, M. Kramer, S. Straubinger, H. u. B. Hartmann, K. u. A. Neher, H. Schelshorn, B. Saile-Leins, E. Wagner, P. Wagner, S. Kronenthaler , J. u. I. Kronenthaler , T. Wagner, H. u. W. Huber, U. u. K. Waller, J. u. R. Saile, F. u. S. Hurm, C. u. H. Daub, S. Beuter, E. u. S. Leins, H. u. T. Lesyk, O. u. Y. Biesinger, M. Ulmer, D. u. B. Waller, A. Kienzler, R. Beuter, J. Hummel, M. u. E. Loggers, A. u. M. Stehle; A. Waller, U. Wagner, A. Linder-Wagner, W. u. H. Huber, E. Deutschle, E. Deutschle, H. u. R. Biesinger, D. Kessler, M. Waller, P. u. J. Joiho, C. Kramer, G. Link, K. Wellhäußer-Zug, M. Zug, M. Hurm, K. u. H. Strohmaier, D. u. E. Waller, V. u. P. Heritier, J. u. S. Beuter, A. u. B. Blersch, G. Engelhardt, A. Deibler, E. Ellsässer, I. Ioakeimidis, K. u. M. Mischnick, K.-H. u. M. Dietrich, R. Reuschling, D. Zug, B. Mayer, R. Biesinger, C. Hummel, T. Hummel, M. Kessler, J. u. G. Kurz, G. u. E. Beuter, W. u. G. Laub, J. Monnier, E. u. M. Beuter, R. Deutschle, A. Deutschle, B. Deutschle, K. Deutschle, A. Di Quattro, P. Coviello, S. u. M. Di Quattro, M. Profita, K. Di Quattro, A.-S. Schneider, B. Schneider, T. Holbein, M. Lohmiller, Fam. Saile, R. u. I., H. u. K. Strohmaier, F. Beiter, C. u. M. Schiff, K. Huber, P. Miller, L. Hauer, B. u. G. Rose, S. Lohmiller, A. Hauer, J. Saile, N. u. F. Lehmann, G. Lohmüller, U. Steinhardt, W. Dettinger, K. u. K. Dettinger, C. Dürr-Knödler, M. Dürr, L. Dürr, N. Dürr, A. Hurm, H. u. I. Saile, G. Eberle, H. Rajab, H. Deibler, M. Steiner, W. u. S. Höhn, D. Folz, G. Becshei, R. Leins, A. Leins, M. u. J. Honold, S. u. H. Pfeuffer, K. Hurm, K. u. T. Wellhäuser, J. Birkle-Kurz, K. Beuter, D. Zug, P. u. N. Stiegler, M. Voigt, N. Pfeffer, T. Pfeffer, A. u. T. Zug, M. Flehmer, M. Martini, F. Waller, G. Kluber, U. u. K. Waller, A. Beuter, J. u. I. Lautissier, J. u. S. Biesinger, D. u. T. Uttenweiler, M. Hofelich, D. Hofelich, M. Kurz, A. Probst, G. Fischer, A. Gartner, B. u. M. Witkiewicz, K. u. M. Hammerschmidt, V. Noll, V. Waller, V. u. H. Klose, M. Holley, J. Girlach, Dr. J. Grosse, E. Strohmaier, U. Baur, M. u. S. Hölle, Fam. Schlüter, A. u. M. Stehle, B. Cabon, M. Cabon, A. Saile-Link, T. Wagner, J. Temizkan, A. Kunze, S. Noll, G. Deibler, H. Ruppert, M. Tataranni-Eberhard, A. Eberhart, K. Eberhart, B. Bosch, H. Kandlbinder, P. Baur, S., J. u. M. Heumesser, M. u. A. Zug, G. Zug, A. Herzig-Zug, G. Hoch, C. u. D. Heusel, B. u. D. Zukunft, M. Pfeffer, M. Pfeffer, E. u. I. Deibler, K. Eberhart, V. Eberhart, M.-A. Bidniak, J. u. B. Beuter, K. Amieva, M. Rentschler, M. Hallmayer, G. u. S. Leins, H. u. S. Stumpp, H. Göhner, C. Stumpp, M. Cousin, C. Cousin, T. u. K. Beuter, T. u. C. Hörnig, M. u. B. Kohlhaas, W. Beuter, K. Beuter, M. Hurm, G. Reiber, S. Nöske, J. u. H. Zug, G. Fuchs, K. Fuchs-Schmidt, V. u. P. Mattern, H. Daub, A. Eger, B. Casper, V. u. S. Moog, B. Fischer, A. u. S. Beuter, H. Rammler, B. Rammler, J. Zug, P. u. B. Wagner, E. u. P. Monnier, M. u. E. Deutschle, W. u. R. Löffler, M. u. H. Zebisch, M. Kurz, T. Geiger, H. Daub, J. Daub, K. Daub, G. u. R. Bayer, F. Kessler, A. u. H. O. Henne, L. Beuter, K. Beuter, T. Beuter, C. Scheytl, M. u. B. Vollmer , S. Dölker, P. Richardt, W. Richardt, A. Noll, F. Beuter, K. Zug, A. Beiter, K.-J. Maier, M. u. H. Zug, W. Wetzel, C. Hurm, A. Hoeschle, A. Schlameuß, B. Schanzenberger, P. u. H. Kürner, J. Schäfer, I. Kurz, M. u. R. Kuhn, H. u. P. Boss, R. Grusemann, D. Mischnick, D. Engel, K. Engelhardt, K. u. M. Walter, W. Saile, Fam. Picariello, E. u. B. Leins, D. Daub, E. Selesch, I. Selesch, B. Richardt, P. u. R. Saile, A. Saile, W. Klingler, J. Klingler, M. Baur, F. Beiter, P. Selesch, Fam. Fleischhacker, S. Nakel, B. Bäurle, M. Löffler, Y. Bartoch, S. Waiblinger, A. Schniepp, F. u. M. Haas, L. Noll, D. Noll, L. Noll, T. Günther, L. Wellhäusser, C. Riegger, T. Löffler, M. Löffler, A. Wetzel, P. u. H. Beck, H.-R. u. S. Zug, B. Biesinger, R. u. H.-J. Kaspar, H. Vollmer, G. u. W. Braun, S. Rilling, M. Sommer, M. Sommer, C. Kondschak, M. u. Y. Eberhart, C. u. M. Boss, J. u. U. Braun, R. u. A. Buser, V. Altenhof, A. Kunze, J. Temizkan, Fam. Ströbele, K. Zug, A. u. M. Biesinger, E. Bayer, S. u. O. Weiss, M. Dengler, A. Dengler, N. Kanarjow, B. Ritter, U. Deibler, E. Himmel, A. David-Pfemeter, A. Pfautz, J. Pfemeter, R. Nill-Kurz, W. Zug, P. u. S. Marx, S. u. H. Gess, G. König, M. u. J. Kronenthaler, C. u. A. Oexle, E. Bayer, S. u. W. Zug, M. Zug, J. Zug, J. Zug, J. Großholtfurth, J. u. J. Steinmetz, O. Nemeczek, A. Schorpp, T. Schmid, J. Baur, R. Hurm, J. Fesseler, S. Hecht, A. Deibler, E. Himmel-Schulz, B. Deibler, O. Hurm, E. Bartel, E. Bohnet, S. Großholtfurth,

Die Liste wird fortgeführt.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner